Monday, November 29, 2010

morning raga...

Wednesday, November 24, 2010

still life..9

Monday, November 15, 2010

leaf..14